Nội dung mới nhất bởi mHelpMe

  1. M

    Thay đổi phông màu của ô cụ thể trong mat-table (Angular)

    Bạn có thể thêm thuộct tính style color cho HTML của bạn: <mat-cell *matCellDef="let element" [style.color]="getColor(column.value)"> {{element[column.id]}} </mat-cell> Trong class của bạn, thêm phương thức: getColor(value) { if(value === '1' || value === '6') //For whatever cell color you...
  2. M

    Danh sách item được đánh dấu nhưng không phải nguyên hàng

    Fiddle của mình hiện tại vẫn đang làm việc tốt ngoài một điều. Khi di chuột qua nút thì danh sách được hiển thị. Sau đó, khi di chuột qua một danh sách item thì nền sẽ thay đổi màu sắc. Tuy nhiên khi danh sách item thay đổi màu sắc thì gần như box ở bên trái của item không được đánh dấu và dường...
Top