jquery

 1. P

  How to allow php files to only be called by site, not Inspect Element or by URL

  I have a lot of php files updating my database, but I want these to only work when called in my code (usually by ajax). Now, if I put the URL of the php file, it updates the database, and if I put ajax code in inspect element, the database updates. I don't want people messing around with...
 2. H

  Is it possible to set the only first element on span in for loop?

  I want to set only first element on the span in for loop. Everything is working fine in the code but it's setting the last element on the span. I want to set the first element as cust_name. success : function(data) { console.log(data); var...
 3. S

  Làm thế nào để tạo kiểu cho từ đầu tiên của nút Submit bằng cách sử dụng jQuery hoặc CSS

  Mình cần tạo kiểu cho từ đầu tiên/cuối cùng trong nút Submit bằng cách sử dụng jQuery hoặc CSS. Code bên dưới: input.wpcf7-form-control.wpcf7-submit { font-weight: 700; } <div id="btnDiv" class="btnDiv"> <input type="submit" value="SUBMIT REQUEST" class="wpcf7-form-control...
 4. F

  Làm thế nào để hiển thị nội dung của ô trong bảng tương ứng khi rê chuột vào?

  Mình muốn khi mình rê chuột đến hàng của bảng cụ thể, thì chỉ có nội dung của ô ở hàng đó được hiển thị và tất cả các mục khác sẽ bị ẩn. Vậy làm thế nào mình có thể làm được điều này? JQuery có cần thiết hay có thể thông qua CSS Pure? <table class="table"> <thead> <tr> <th>Instance...
 5. A

  Làm thế nào để lấy được ngày và tilte onclick title trong fullcalendar

  Làm thế nào để lấy được ngày và title trên sự kiện onclick title trong fullcalendar. Code sau đây là để hiển thị lịch. $(document).ready(function() { var calendar = $('#calendar').fullCalendar({ header: { left: 'title', center: 'agendaDay,agendaWeek,month'...
 6. C

  Làm thế nào để lấy được li parent khi bấm vào một trong những li child trong jQuery?

  Mình có một danh sách trong WordPress có cấu trúc bên dưới <ul class="woof_list woof_list_radio"> <li class="woof_term_224 woof_childs_list_li"> <label class="woof_radio_label " for="woof_unselect">Parent 1</label> <ul class="woof_childs_list woof_childs_list_224">...
 7. D

  Gửi biểu mẫu với Express, Node và JQuery

  Html, express và node.js là những công nghệ mà mình hiện đang sử dụng cho một ứng dụng web nhưng mình đang gặp khó khăn trong việc gửi biểu mẫu. Đây là biểu mẫu của mình (được tạo thông qua một script vì các trường của nó khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau): $FormContainer.html('')...
 8. A

  Nếu li có ul trong nội dung load ajax

  Nếu li có ul, thì khi nối thêm + vào class li gần nhất - .submenu. Hàm jQuery này đang làm việc trên cùng một trang, nhưng khi mình cố gắng sử dụng hàm này trên nội dung ajax đã tải thì nó không hoạt động. Làm thế nào nó có thể được sử dụng đúng cách sau khi tải ajax...
 9. D

  Làm thế nào để kiểm tra dữ liệu trả về tập tin php từ yêu cầu ajax?

  Mình gửi một yêu cầu bài viết đến một tập tin php với một số dữ liệu: function addNewPost(){ $.post('create_post.php', {}, function(data){ if(data != 'OK'){ $('.errorMsg').html(data); }else{ alert('Well Done! Post Is Added...
 10. A

  Trường mật khẩu trong form HTML với các hàm jquery

  Mình muốn thêm các tính năng sau vào textbox password của mình. Như: Textbox password 1 và textbox password 2. Mình muốn trong textbox bắt buộc phải có tối thiểu một chữ hoa, một chữ thường, số, các ký tự đặc biệt và thêm nữa là phải dài từ 8 đến 30 ký tự. Ngoài ra textbox password 1 và...
Top