string

 1. S

  How to convert sequence of ASCII code into string in swift 4?

  I have an sequence of ASCII codes in string format like (7297112112121326610511411610410097121). How to convert this into text format. I tried below code : func convertAscii(asciiStr: String) { var asciiString = "" for asciiChar in asciiStr { if let number = UInt8(asciiChar...
 2. M

  How to move characters from right to left of string

  I need to move characters from left to right of a string in combinations of two. An example input is: "D21635D486450000C1" The expected output for this is: "C100004586D43516D2" Any help is greatly appreciated. I have this so far: str = "D21635D486450000C1" str.length.times do |i|...
 3. S

  Viết hoa mỗi ký tự thứ n của mỗi từ trong một chuỗi trong Ruby

  Mình cần viết hoa mỗi ký tự 'n' cho mỗi từ trong một chuỗi (bội số của ký tự thứ 4 trong ví dụ này, vì vậy ký tự 4, 8, 12 v.v.). Mình đã đưa ra code bên dưới. Nhưng nó chỉ hoạt động cho các từ có length < 8. 'capitalize every fourth character in this string'.split(' ').map do |word|...
 4. D

  Làm thế nào để lấy text với fgets và lưu std::string

  Mình đọc tập tin txt với fgets, và lưu chuỗi và mình printf_s chuỗi này nhưng text bị hỏng, mình phải khắc phục vấn đề này như thế nào? int main() { char name[256] = ""; int a = 0, b = 0, c = 0, d = 0; FILE *fp = 0; fopen_s(&fp, "a.txt", "r"); if (fp == 0) {...
Top