FontAwesome Icons trong Quick Navigation Menu

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
FontAwesome Icons trong Quick Navigation Menu

Thêm biểu tượng FontAwesome trong Menu Quick Navigation.

quicknavigationmenu.png

1. Trước hết vào template PAGE_CONTAINER vào thêm vào sau <head> đoạn code sau:
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
2. Vào template quick_navigation_menu và thay thế tất cả mọi thứ giữa FIRST:
Mã:
<div class="blockLinksList">

</div>
bằng:
Mã:
<ul>
            <xen:if is="{$homeLink}"><li><a href="{$homeLink}"><i class="fa fa-home fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase home}</a></li></xen:if>
            <li><a href="{xen:link index}"><i class="fa fa-comment fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase forums}</a></li>
            <li><a href="{xen:link members}"><i class="fa fa-group fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase registered_members}</a></li>
            <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}"><i class="fa-fire fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
          </ul>
          <ul>
          <xen:if is="{$visitor.user_id}">
            <li><a href="{xen:link members, $visitor}"><i class="fa fa-user fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase your_profile}</a></li>
            <li><a href="{xen:link account}"><i class="fa fa-cog fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase your_account}</a></li>
            <li><a href="{xen:link conversations}"><i class="fa fa-inbox fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase conversations}</a></li>
            <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link account/news-feed}"><i class="fa fa-rss fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase your_news_feed}</a></li></xen:if>
          <xen:else />
            <li><a href="{xen:link login}">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase log_in_or_sign_up}, {xen:phrase log_in}}</a></li>
          </xen:if>
          </ul>
          <ul>
            <li><a href="{xen:link help}"><i class="fa fa-info fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase help}</a></li>
          </ul>
Bạn có thể thêm "color: #;" trong style= cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top