Gửi biểu mẫu với Express, Node và JQuery

DCS

New Member
#1
Html, express và node.js là những công nghệ mà mình hiện đang sử dụng cho một ứng dụng web nhưng mình đang gặp khó khăn trong việc gửi biểu mẫu.

Đây là biểu mẫu của mình (được tạo thông qua một script vì các trường của nó khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau):
Mã:
$FormContainer.html('');

var $form = $('<form></form>');
$form.css("action", "/CreateRecordObject");
$form.css("method", "GET");
for (i in data.fields) {
  var $label = $('<strong/>').text(data.fields[i] + ": ");
  var $input = $('<input>');
  $input.css("name", data.fields[i]);
  $input.css("value", " ");
  $input.css("type", "text")
  $label.appendTo($form);
  $('<br>').appendTo($form);
  $input.appendTo($form);
  $('<br><br>').appendTo($form);
}

$('<input type="submit" value="submit">').appendTo($form);

$FormContainer.append($form);
Script này tạo biểu mẫu trong tệp html có tên "/NewRecord.html"

Trong backend, mình có route sau đây:
Mã:
app.get('/CreateRecordObject', function(request, response){
 console.log("Inside the CreateRecordObject");
});
Tuy nhiên, code không bao giờ nhập vào "/CreateRecordObject". Thực tế, sau khi nhấn nút gửi, tất cả những gì xảy ra là URL đi từ http://436bb783.ngrok.io/NewRecord đến http://436bb783.ngrok.io/NewRecord?, nó thêm dấu chấm hỏi vào cuối và tải lại trang web. Mình đang làm gì sai?
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#2
action và method là các thuộc tính chứ không phải kiểu CSS. Vui lòng thay đổi code của bạn thành:
Mã:
// $form.css("action", "/CreateRecordObject");
// $form.css("method", "GET");

$form.attr("action", "/CreateRecordObject");
$form.attr("method", "GET");
Mã:
$FormContainer = $('#container');
var data = {fields: [1, 2, 3]};
$FormContainer.empty();

var $form = $('<form/>', {"action": "/CreateRecordObject", "method": "GET"});
for (i in data.fields) {
  var $label = $('<strong/>').text(data.fields[i] + ": ");
  var $input = $('<input>', {"name": data.fields[i], "value": "", "type": "text"});
  $label.appendTo($form);
  $('<br>').appendTo($form);
  $input.appendTo($form);
  $('<br><br>').appendTo($form);
}

$('<input type="submit" value="submit">').appendTo($form);
$FormContainer.append($form);
Mã:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>


<div id="container"></div>
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top