Hiển thị 2 bảng trong 1 bằng cách sử dụng inner join query

emen

New Member
#1
Chào mọi người, mình muốn hiển thị một bảng mà bảng đó có 2 khóa ngoài. Bảng foodrestaurant có cột name. Mình đã thử code sau đây nhưng không biết làm thế nào để hiển thị name restaurant và name food khác nhau.
Mã:
$sql_select_food = "SELECT food.id,restaurant.name,food.name,food.restaurant_id,foodcategory.title from food INNER join foodcategory ON food.foodcategory_id=foodcategory.id INNER join restaurant ON food.restaurant_id=restaurant.id WHERE food.isActive = 1 ORDER BY food.updateDate DESC";
$result_select_food = mysqli_query($connection, $sql_select_food);
if (mysqli_num_rows($result_select_food) > 0) {
   while ($row_select_food = mysqli_fetch_assoc($result_select_food)) {
            echo "
              <tr>
                <td>$row_select_food[name]</td>
                <td>$row_select_food[name]</td>
                <td>$row_select_food[title]</td>
              </tr>
        ";
          }
        }
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bạn có thể dùng bí danh của cột:
Mã:
SELECT food.id AS food_id, restaurant.name AS restaurant_name, food.name AS food_name ...
Sau đó

 • $row_select_food['restaurant_name'] là name của restaurant,
 • $row_select_food['food_name'] là name của food,
 • v.v.
Lưu ý: sau AS là từ khóa tùy chọn.
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top