HTML Elements - Các phần tử HTML

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
HTML Elements - Các phần tử HTML

Tài liệu HTML được tạo thành bởi các phần tử HTML.

HTML Elements
Các phần tử HTML được viết với một tag bắt đầu, với một tag kết thúc, và các nội dung ở giữa:
Mã:
<tagname>content</tagname>
Các phần tử HTML là tất cả mọi thứ từ tag bắt đầu đến tag kết thúc:
Mã:
<p>My first HTML paragraph.</p>
HTML Elements.png

Một số các phần tử HTML không có tag kết thúc.
Nested HTML Elements
Các phần tử HTML có thể được lồng vào nhau (các phần tử có thể chứa các thành phần).

Tất cả các tài liệu HTML bao gồm các phần tử HTML lồng nhau.

Ví dụ này chứa 4 phần tử HTML:
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
HTML Example Explained
Phần từ <html> xác định toàn bộ tài liệu.

Nó có tag bắt đầu là <html> và tag kết thúc là </html>.

Phần tử nội dung là một phần tử HTML (phần tử <body>).
Mã:
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
Phần tử <body> xác định phần thân tài liệu.

Nó có tag bắt đầu <body> và tag kết thúc </body>.

Phần từ nội dung là hai phần tử HTML (<h1> và <p>).
Mã:
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
Phần tử <h1> xác định một tiêu đề.

Nó có tag bắt đầu <h1> và tag kết thúc </h1>.

Phần từ nội dung là: My First Heading.
Mã:
<h1>My First Heading</h1>
Phần tử <p> xác định một đoạn văn.

Nó có tag bắt đầu <p> và tag kết thúc </p>.

Phần từ nội dung là: My first paragraph.
Mã:
<p>My first paragraph.</p>
Đừng quên tag kết thúc
Một số các phần tử HTML sẽ hiển thị một cách chính xác, ngay cả khi bạn quên tag kết thúc:
Mã:
<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>
Ví dụ trên làm việc trong tất cả các trình duyệt, bởi vì các thẻ đóng được coi là tùy chọn.

Không bao giờ dựa vào điều này. Nó có thể tạo ra kết quả bất ngờ hoặc sai sót nếu bạn quên tag kết thúc.

Empty HTML Elements
Các phần tử HTML không có nội dung được gọi là phần tử rỗng.

<br> là một phần tử rỗng mà không có một tag đóng (tag <br> định nghĩa ngắt một dòng).

Phần tử rỗng có thể được "đóng" trong tag mở như thế này: <br />.

HTML5 không yêu cầu phần tử rỗng phải đóng. Nhưng nếu bạn muốn xác nhận nghiêm ngặt, hoặc bạn cần để làm cho tài liệu của bạn có thể đọc được bằng cách phân tích cú pháp XML, bạn nên đóng tất cả các phần tử HTML.

Mẹo HTML: Sử dụng tag chữ thường
Tag HTML không phân biệt chữ hoa chữ thường: có nghĩa là <P> giống như <p>.
Các tiêu chuẩn HTML5 không yêu cầu tag chữ thường, nhưng khuyến cáo chữ thường trong HTML 4, và đòi hỏi chữ thường cho các loại tài liệu nghiêm ngặt như XHTML.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: w3schools.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top