Loại bỏ avatar người dùng từ những forum lựa chọn

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Loại bỏ avatar người dùng từ những forum lựa chọn

Tổng quan: sửa đổi này sẽ loại bỏ avatar của người dùng từ các Node lựa chọn.

b4.png

Trước

after.png

Sau
Bắt đầu:

Chỉnh sửa template "message_user_info"

Thêm:
Mã:
<xen:if is="!in_array({$forum.node_id}, array(12))">
Trước:
Mã:
<xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
<div class="avatarHolder">
<span class="helper"></span>
<xen:avatar user="$user" size="m" img="true" />
<!-- slot: message_user_info_avatar -->
</div>
</xen:hook>
Tiếp theo thêm vào sau đoạn code trên đoạn:
Mã:
</xen:if>
Ví dụ: nếu bạn cần ẩn avatar chỉ trong 1 diễn đàn thì
Mã:
array(12))
12 là ID node.

Nếu bạn cần ẩn avatar từ nhiều hơn 1 diễn đàn thì
Mã:
array(12, 26, 28, 30))
dấu phẩy và khoảng cách được sử dụng giữa hai ID node.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top