Node js mongoose cập nhật thuộc tính mảng lồng nhau

Manoj

New Member
#1
Mình muốn cập nhật thuộc tính chargeList isDelete thành true khi giá trị ngày lớn hơn một giá trị cụ thể. Code của mình như sau:
Mã:
{
  "chargeList": [
   {
     "date": ISODate("2013-06-26T18:57:30.012Z"),
     "price": "123",
     "isDelete": false

   },
   {
     "date": ISODate("2013-06-27T18:57:30.012Z"),
     "price": "75",
     "isDelete": false

   }
  ]
 }
Mình cũng đã thử như đoạn code sau nhưng nó chỉ cập nhật các yếu tố đầu tiên phù hợp trong mảng chargeList:
Mã:
Model.update(
 {
  "_id": 1,
  "chargeList": {
   "$elemMatch": {
    "date": {
      $gt: ISODate("2013-06-26T18:57:30.012Z")
    }
   }
  }
 },
 {
  "$set": { "chargeList.$.isDelete": true }
 }
)
 

PVS

Moderator
Thành viên BQT
#2
Bạn cần sử dụng $[] tất cả toán tử vị trí để cập nhật nhiều phần tử trong một mảng
Mã:
Model.update(
 {
  "_id": 1,
  "chargeList": {
   "$elemMatch": {
    "date": {
      "$gt": ISODate("2013-06-26T18:57:30.012Z")
    }
   }
  }
 },
 {
  "$set": { "chargeList.$[].isDelete": true }
 }
)
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top