Poll - Thăm dò ý kiến

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Poll - Thăm dò ý kiến

Mô tả:
Hiển thị đã bình chọn, và bao nhiêu người đã bình chọn. Trước khi bỏ phiếu.

Cài đặt:
- Vào template poll_block_vote

Tìm:
Mã:
<ol class="pollOptions">
   <xen:foreach loop="$poll.responses" key="$pollResponseId" value="$response">
    <li class="pollOption"> <label> <xen:if is="{$poll.multiple}">
     <input type="checkbox" name="response_multiple[]" value="{$pollResponseId}" /> <xen:else />
     <input type="radio" name="response" value="{$pollResponseId}" /> </ xen: if>
     {$Response.response} </ label> </ li>
   </ Xen: foreach>
  </ol>
Thay thế bằng:
Mã:
<ol>
    <xen:foreach loop="$poll.responses" key="$pollResponseId" value="$response">
    <li class="pollOption"> 
      <ol class="pollResults">
    <li class="pollResult {xen:if $response.hasVoted, voted}">
      <xen:if is="{$response.hasVoted}">
        <div class="votedIconCell" title="{xen:phrase your_vote}">*</div>
      <xen:else />
        <div class="votedIconCell"></div>
      </xen:if>
      <h3 class="optionText" {xen:if $response.hasVoted, 'title="{xen:phrase your_vote}"'}>
      <xen:if is="{$poll.multiple}"><input type="checkbox" name="response_multiple[]" value="{$pollResponseId}" /><xen:else /><input type="radio" name="response" value="{$pollResponseId}" /></xen:if>
        {$response.response}
      </h3>
      <div class="barCell">
        <span class="barContainer">
          <xen:if is="{$response.response_vote_count}"><span class="bar" style="width: {xen:calc "100 * {$response.response_vote_count} / {$poll.voter_count}"}%"></span></xen:if>
        </span>
      </div>
      <div class="count">
        <xen:if is="{$poll.public_votes} AND {$response.response_vote_count}">
          <a href="{xen:link threads/poll/results, $thread, 'poll_response_id={$pollResponseId}'}" class="concealed OverlayTrigger">{xen:phrase x_votes, 'count={xen:number $response.response_vote_count}'}</a>
        <xen:else />
          {xen:phrase x_votes, 'count={xen:number $response.response_vote_count}'}
        </xen:if>
      </div>
      <div class="percentage">
        <xen:if is="{$poll.voter_count}">
          {xen:number {xen:calc "100 * {$response.response_vote_count} / {$poll.voter_count}"}, 1}%
        <xen:else />
          {xen:number 0, 1}%
        </xen:if>
      </div>
    </li>
  </ol>
  </li>       
  </xen:foreach>
  </ol>
Demo:

1.png

Tiêu chuẩn

2.png

Phiên bản sửa đổi
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top