Scroll to Top of Forum - Cuộn trang lên trên cho diễn đàn

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Scroll to Top of Forum - Cuộn trang lên trên cho diễn đàn

Thay đổi template đơn giản này thêm hai liên kết, một bên dưới mỗi user's info trong khi xem một bài viết, và một trong footer diễn đàn của bạn. Bạn có thể kỹ thuật đặt liên kết bất cứ nơi nào bạn muốn, nhưng những vị trí này có vẻ hữu ích nhất.

Trước tiên, Vào ACP của bạn -> appearance -> templates và mở template "header". Tìm:
Mã:
<xen:hook name="header">
Cuộn xuống một chút, và tìm thấy:
Mã:
</xen:hook>
Thêm đoạn code sau vào TRÊN đó:
Mã:
<xen:require js="./js/xenforo/scrollit.js" />
Lưu lại.

Bây giờ tạo ra một tập tin gọi là scrollit.js, nhập đoạn code sau vào tập tin và lưu lại:
Mã:
var scrollIt = function(time) {
 // time = scroll time in ms
 var start = new Date().getTime(),
 scroll = document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop,
 timer = setInterval(function() {
 var now = Math.min(time,(new Date().getTime())-start)/time;
 document.documentElement.scrollTop
 = document.body.scrollTop = (1-time)/start;
 if( now == 1) clearTimeout(timer);
 },25);
}
Sau đó upload lên đường dẫn "js/xenforo"

Vào template "message_user_info" và di chuyển xuống phía dưới để tìm:
Mã:
   </xen:hook>
    </xen:if>
    </xen:contentcheck>
   </div>

  </xen:if>
Thêm đoạn code sau vào ngay dưới đoạn code trên:
Mã:
<h3><center>-<a href="javascript:scrollIt(1);">Return to Top</a>-</center></h3>
Lưu lại.

Vào template "footer". Bên dưới:
Mã:
<xen:edithint template="footer.css" />
Thêm:
Mã:
<br>
<h3><center>-<a href="javascript:scrollIt(1);">Return to Top</a>-</center></h3>
<br>
Lưu lại.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top