Tìm hiểu hàm array.push() và cách sử dụng trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu hàm array.push() và cách sử dụng trong Javascript

Hàm push() sẽ thêm mới một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng, hàm trả về chiều dài mảng mới.

Hàm push() sẽ làm thay đổi chiều dài của mảng.

Nếu bạn muốn thêm phần tử vào đầu mảng, sử dụng hàm unshift().

Cú pháp
Cú pháp: array.push(item1, item2, ..., itemX)

Trong đó:
 • tem1, item2, ..., itemX là các phần tử sẽ được thêm vào cuối mảng array.
Cách sử dụng
Ví dụ: sử dụng hàm push() để thêm các phần tử vào cuối mảng.
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cộng đồng XenForo Việt Nam</h1>
    <p>Click vào button để kiểm tra.</p>
    
    <button onclick="myFunction()">In</button>
    
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      demoP = document.getElementById("demo");
      var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
      document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
      function myFunction(item, index) {
        subject.push("python", "androi", "ios");
        document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
      }
    </script>
  </body>
</html>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top