Tìm hiểu hàm array.reduce() và cách sử dụng trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu hàm array.reduce() và cách sử dụng trong Javascript

Hàm reduce sẽ biến đổi một mảng thành một giá trị đơn giản.

Hàm reduce sẽ thực hiện một hàm được cung cấp cho mỗi giá trị của mảng, từ trái qua phải.

Hàm sẽ trả về một kết quả được lưu trữ (tổng số hoặc kết quả tính toán).

Hàm reduce sẽ không thực hiện hàm được cung cấp đối với các phần tử không có giá trị.

Cú pháp
Cú pháp: array.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue)

Trong đó:
 • total - giá trị trả lại trước đó của function.
 • currentValue - giá trị của phần tử hiện tại.
 • currentIndex- chỉ số của phần tử hiện tại.
 • arr - mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
 • initialValue- tham số không bắt buộc. Nếu được truyền vào thì initialValue sẽ được sử dụng làm giá trị ban đầu của function.
Cách sử dụng
Ví dụ: Sử dụng hàm reduce để tính tổng các phần tử trong mảng.
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cộng đồng XenForo Việt Nam</h1>
    <p>Click vào button để kiểm tra.</p>
    
    <button onclick="myFunction()">In</button>
    
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
    var numbers = [65, 44, 12, 4];
    document.getElementById("demo").innerHTML = numbers;
    function getSum(total, num) {
      return total + num;
    }
    function myFunction(item) {
      document.getElementById("demo").innerHTML = numbers.reduce(getSum);
    }
    </script>
  </body>
</html>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top