Tìm hiểu hàm array.shift() và cách sử dụng trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu hàm array.shift() và cách sử dụng trong Javascript

Hàm shift có chức năng loại bỏ phần tử đầu tiên của mảng. Hàm sẽ trả về phần tử đó.

Hàm shift sẽ thay đổi chiều dài của mảng.

Nếu muốn loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng sử dụng hàm pop.

Cú pháp
Cú pháp: array.shift()

hàm array.shift() không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng
Ví dụ: sử dụng hàm array.shift() để xóa bỏ phần tử đầu tiên của mảng.
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cộng đồng XenForo Việt Nam</h1>
    <p>Click vào button để kiểm tra.</p>
    
    <button onclick="myFunction()">In</button>
    
    <p id="demo"></p>
    
    <script>
      demoP = document.getElementById("demo");
      var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
      document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
      function myFunction(item, index) {
        subject.shift();
        document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
      }
    </script>
  </body>
</html>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top