Tìm hiểu hàm array.splice() và cách sử dụng trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu hàm array.splice() và cách sử dụng trong Javascript

Phương thức splice sẽ thay thế một hoặc một số phần tử của mảng bằng một hoặc một số phần tử khác, lưu ý rằng số phần tử bị bỏ đi có thể ít hơn số phần tử được thêm vào và ngược lại.

Hàm sẽ làm thay đổi mảng ban đầu.

Cú pháp
Cú pháp: array.splice(index, howmany, item1, ....., itemX)

Trong đó:
 • index - là vị trí bắt đầu thay thế.
 • howmany - số phần tử sẽ bị lại bỏ, tính từ vị trí index bao gồm cả phần tử index. Nếu howmany mang giá trị 0 thì sẽ không có phần tử nào bị loại bỏ.
 • item1,..., itemX - các phần tử sẽ được thêm vào từ vị trí index. Sau khi thêm, phần tử thứ index của mảng sẽ là item1.
Cách sử dụng
Ví dụ: Sử dụng phương thức splice để thay thế một đoạn của mảng.
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cộng đồng XenForo Việt Nam</h1>
    <p>Click vào button để kiểm tra.</p>

    <button onclick="myFunction()">Run</button>

    <p id="demo"></p>

    <script>
      var subject = ["php", "css", "html", "js"];
      document.getElementById("demo").innerHTML = subject;

      function myFunction() {
        subject.splice(1, 1, "python", "c#", "ios");
        document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
      }
    </script>
  </body>
</html>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top