Tìm hiểu hàm array.valueOf() và cách sử dụng trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu hàm array.valueOf() và cách sử dụng trong Javascript

Phương thức valueof sẽ trả về đối tượng mảng. Đây là phương thức mặc định của đối tượng mảng, nó sẽ tương đương với việc chỉ gọi tên mảng. Ví dụ: subject.valueOf() sẽ tương đương với subject.

Chính vì là phương thức mặc định của đối tượng mảng, nên chúng ta sẽ ít khi sử dụng phương thức valueof mà thường gọi thẳng luôn tên mảng.

Phương thức valueof sẽ không làm thay đổi mảng ban đầu.

Cú pháp
Cú pháp: array.valueOf()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng
Lưu ý: không khuyến khích sử dụng array.valueOf(), thay vào đó sử dụng array.

Ví dụ: sử dụng phương thức valueof để gọi đối tượng mảng.
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cộng đồng XenForo Việt Nam</h1>
    <p>Click vào button để in mảng.</p>

    <button onclick="myFunction()">Run</button>

    <p id="demo"></p>

    <script>
      var subject = ["php", "css", "html", "js"];

      function myFunction() {
        document.getElementById("demo").innerHTML = subject.valueOf();
      }
    </script>
  </body>
</html>
Kết quả:
Mã:
php,css,html,js
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top