Truy xuất dữ liệu firebase trong javascript trả về object object

George

New Member
#1
Mình đã cố gắng lấy một số dữ liệu từ firebase bằng javascript. Mình liên tục nhận được kết quả Object Object. đây là code của mình:
Mã:
var notesRef = database.ref('elimio/users/' + userId + '/my-notes');
  notesRef.on('value', function(snapshot) {
  var returnArr = [];
  var childData = snapshot.val();
  returnArr.push(childData)
  res.render('head', {users:user.displayName, notes:childData});
});
và đây là cách mình cố truy xuất trong trang client:
Mã:
<p><%= notes %></p>
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#2
Nó print object bởi vì object được gán bên trong node khi tạo một biến. Để nhận được giá trị được lưu trữ bên trong object được trả về từ firebase. bạn nên lặp lại nó.
Mã:
<%Object.keys(notes).forEach(function(key){%>
   <li>the value is: <%=notes[key].notes %></li>
<% }) %>
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Chủ Đề Xem Nhiều

Top