CSS/HTML/Javascript

CSS

[Cascading Style Sheet] Ngôn ngữ quy định cách trình bày website.
Chủ đề
132
Bài viết
216
Chủ đề
132
Bài viết
216

HTML

[HyperText Markup Language] Ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng lập trình các trang web.
Chủ đề
120
Bài viết
180
Chủ đề
120
Bài viết
180

JavaScript/jQuery

Công nghệ phát triển web được sử dụng để tạo các ứng dụng web động hay các ứng dụng giàu tính Internet.
Chủ đề
317
Bài viết
372
Chủ đề
317
Bài viết
372

Ajax

Ajax, viết tắt từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ), là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết, thay vì tải đi tải lại toàn bộ trang web.
Chủ đề
30
Bài viết
100
Chủ đề
30
Bài viết
100

NodeJS

Node.js là một nên tảng được xây dựng trên Chrome's JavaScript runtime nhằm xây dựng các ứng dụng có tốc độ cao và dễ dàng mở rộng một cách dễ dàng.
Chủ đề
30
Bài viết
98
Chủ đề
30
Bài viết
98
Top