android

 1. C

  Android Fatal Error java.lang.IllegalStateException: Could not execute method for android:onClick

  The following error i faced E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main Process: com.standardcoach.ticketing, PID: 12763 java.lang.IllegalStateException...
 2. A

  How to toast a message after sending an email?

  How to toast a message after sending an email? This coding inside onCreate() method and inside email.setOnClickListener(new View.OnClickListener()... else { loadingBar.setTitle("Sending Email"); loadingBar.setMessage("Please wait! We are...
 3. L

  Không thể gọi getUriForFile của FileProvider trong Kotlin

  Mình gặp phải một hành vi kỳ lạ trong Kotlin khi tạo một Fileprovider tùy chỉnh như thế này import android.support.v4.content.FileProvider class MyFileProvider: FileProvider() Mình không thể thực hiện gọi MyFileProvider.getUriForFile(... Android studio không thể giải quyết tham chiếu từ...
 4. D

  Ứng dụng Android gặp sự cố khi cố gắng gửi dữ liệu đến máy chủ web

  Ứng dụng android của mình bị crash khi cố gửi dữ liệu đến máy chủ web, ngay sau khi mình nhấn nút gửi. Mình đã cố gắng tìm kiếm lỗi tương tự đề khắc phục, nhưng hầu hết code mình tìm thấy khác với code của mình. logcat message: 08-02 09:17:23.308 27425-27425/com.hamin.ctest E/AndroidRuntime...
 5. A

  Làm thế nào để nhận được tin nhắn SMS trong Android?

  Mình đang cố gắng để nhận tin nhắn SMS đến trên ứng dụng Android nhưng mình không thể nhận được, dưới đây là code mình đang sử dụng. import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.os.Bundle; import android.os.Environment...
Top