c++

  1. D

    Không thể thêm véc tơ khi sử dụng getter (mặc dù không có thông báo lỗi dưới bất kỳ hình thức nào)

    Mình hiện đang bắt đầu viết một program khá đơn giản. Về cơ bản mình có một class "higher" cung cấp một số hoạt động cho người dùng, được thực hiện trên một vectơ và sau đó một class "lower" chủ yếu chỉ xác định loại của các phần tử của vectơ. Bây giờ vấn đề đơn giản là mình không thể thêm bất...
Top