html

 1. F

  Thêm đối tượng HTML vào một event javascript/meteor

  Làm thế nào mình có thể thêm các đối tượng HTML vào một event? Mình muốn làm một cái gì đó như thế này: Template.Schedule.events({ 'dblclick .mycol' (event){ event.target.childNodes.append("<strong>Test</strong>"); } }); Mình biết mình có thể tạo kiểu cho nó và thay đổi...
 2. P

  Truy cập JSON Data từ HTML - Angular 4

  Mình có dữ liệu JSON này mà mình cần truy cập từ HTML của mình bằng MatCellDef của Angular 4. Mình cần đọc FROM, TO, PERCENT và SUBTRACT của mảng RateBands. File JSON: [ { "yearlyincentive":{ "incentive":{ "number":"0", "description":"null"...
 3. U

  Văn bản trong table của Bootstrap 4 bị tràn ra ngoài trên độ phân giải của điện thoại

  Đầu tiên cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người, mình có một vấn đề với table của bootstrap, trên độ phân giải của điện thoại, table của mình sẽ xuất hiện như thế này: Đây là code của mình: <table class="table table-hover table-dark mt-3 table-bordered"> <thead>...
 4. K

  Loại bỏ outline trên :active & :focus nhưng chỉ hoạt động trên :focus

  Mình sử dụng datatable từ fluent kit và pagination, khi click ( :active ) được đánh dấu bằng: box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0,123,255,.25); Mình muốn nó biến mất, nhưng chỉ khi được click. Mình muốn hiệu ứng chỉ làm việc cho :focus thực hiện với bàn phím, một phím TAB. Việc này có thể được bằng...
 5. D

  Làm thế nào để kiểm tra dữ liệu trả về tập tin php từ yêu cầu ajax?

  Mình gửi một yêu cầu bài viết đến một tập tin php với một số dữ liệu: function addNewPost(){ $.post('create_post.php', {}, function(data){ if(data != 'OK'){ $('.errorMsg').html(data); }else{ alert('Well Done! Post Is Added...
 6. A

  Trường mật khẩu trong form HTML với các hàm jquery

  Mình muốn thêm các tính năng sau vào textbox password của mình. Như: Textbox password 1 và textbox password 2. Mình muốn trong textbox bắt buộc phải có tối thiểu một chữ hoa, một chữ thường, số, các ký tự đặc biệt và thêm nữa là phải dài từ 8 đến 30 ký tự. Ngoài ra textbox password 1 và...
 7. A

  Thay đổi phông màu của ô cụ thể trong mat-table (Angular)

  Mình có vấn đề với bảng. Mình cần phải thay đổi phông màu của ô cụ thể trong bảng. Có nghĩa là mình sẽ có thể thay đổi màu cho ô có giá trị như: "số 8". Mình cố gắng thay đổi màu sắc, nhưng chỉ thay đổi được màu của cột (màu xanh dương). Code .html của mình như sau: <div class="my_item">...
 8. R

  Cách làm tương tự textarea trong div

  Mình sử dụng React để xây dựng một thành phần làm nổi bật văn bản. Để làm điều này, mình có một phần tử textarea và một div trên cùng một level, sao chép giá trị của textarea vào div. Textarea nằm bên trong thành phần TextArea và div nằm bên trong thành phần HighlightedDiv. Mình chỉ phát...
 9. M

  Danh sách item được đánh dấu nhưng không phải nguyên hàng

  Fiddle của mình hiện tại vẫn đang làm việc tốt ngoài một điều. Khi di chuột qua nút thì danh sách được hiển thị. Sau đó, khi di chuột qua một danh sách item thì nền sẽ thay đổi màu sắc. Tuy nhiên khi danh sách item thay đổi màu sắc thì gần như box ở bên trái của item không được đánh dấu và dường...
 10. L

  Form contact bằng PHP mở trên một trang mới

  Mình đang xây dựng một trang web và mình có một form contact bằng php. Việc xác nhận form và chức năng mail() hoạt động hoàn hảo. Tệp php của mình cho form là handler.php. Vấn đề mình muốn đề cập là khi mình nhấn nút gửi thì thông báo lỗi xuất hiện, chúng xuất hiện trong một trang trống mới...
Top