javascript

 1. M

  Reorder array of objects depending on property

  I am building a select dropdown input for a webpage. I want to make a 'popular' options group which appears at the top of the dropdown. I am working with data in the following structure. I need to find a way to reorder the items inside the people array based on their name. For example moving...
 2. H

  Tạo thanh tìm kiếm đa lựa chọn (multi-choice)

  Mình đang cố gắng tạo một trang web HTML đơn giản với thanh tìm kiếm có thể truy vấn công cụ tìm kiếm bên ngoài theo lựa chọn của người dùng (được chọn trong menu dropdown). Mình không thể làm cho sự lựa chọn của người dùng được chấp nhận bởi code của mình. <html> <div class="custom-select"...
 3. S

  Làm thế nào để tạo kiểu cho từ đầu tiên của nút Submit bằng cách sử dụng jQuery hoặc CSS

  Mình cần tạo kiểu cho từ đầu tiên/cuối cùng trong nút Submit bằng cách sử dụng jQuery hoặc CSS. Code bên dưới: input.wpcf7-form-control.wpcf7-submit { font-weight: 700; } <div id="btnDiv" class="btnDiv"> <input type="submit" value="SUBMIT REQUEST" class="wpcf7-form-control...
 4. F

  Làm thế nào để hiển thị nội dung của ô trong bảng tương ứng khi rê chuột vào?

  Mình muốn khi mình rê chuột đến hàng của bảng cụ thể, thì chỉ có nội dung của ô ở hàng đó được hiển thị và tất cả các mục khác sẽ bị ẩn. Vậy làm thế nào mình có thể làm được điều này? JQuery có cần thiết hay có thể thông qua CSS Pure? <table class="table"> <thead> <tr> <th>Instance...
 5. A

  Làm thế nào để lấy được ngày và tilte onclick title trong fullcalendar

  Làm thế nào để lấy được ngày và title trên sự kiện onclick title trong fullcalendar. Code sau đây là để hiển thị lịch. $(document).ready(function() { var calendar = $('#calendar').fullCalendar({ header: { left: 'title', center: 'agendaDay,agendaWeek,month'...
 6. C

  Làm thế nào để lấy được li parent khi bấm vào một trong những li child trong jQuery?

  Mình có một danh sách trong WordPress có cấu trúc bên dưới <ul class="woof_list woof_list_radio"> <li class="woof_term_224 woof_childs_list_li"> <label class="woof_radio_label " for="woof_unselect">Parent 1</label> <ul class="woof_childs_list woof_childs_list_224">...
 7. A

  Tạo danh sách việc cần làm đơn giản trong ExpressJS

  Mình đang cố gắng tạo một danh sách việc cần làm đơn giản bằng cách sử dụng expressJS. Ngay bây giờ mình chỉ muốn hiển thị một số todo mã hóa mà mình có. Nhưng dường như không thể tìm thấy những gì mình đang làm sai. Mình là người mới. Cảm ơn. Mình đã làm xong npm init và npm install express...
 8. F

  Thêm đối tượng HTML vào một event javascript/meteor

  Làm thế nào mình có thể thêm các đối tượng HTML vào một event? Mình muốn làm một cái gì đó như thế này: Template.Schedule.events({ 'dblclick .mycol' (event){ event.target.childNodes.append("<strong>Test</strong>"); } }); Mình biết mình có thể tạo kiểu cho nó và thay đổi...
 9. K

  Loại bỏ outline trên :active & :focus nhưng chỉ hoạt động trên :focus

  Mình sử dụng datatable từ fluent kit và pagination, khi click ( :active ) được đánh dấu bằng: box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0,123,255,.25); Mình muốn nó biến mất, nhưng chỉ khi được click. Mình muốn hiệu ứng chỉ làm việc cho :focus thực hiện với bàn phím, một phím TAB. Việc này có thể được bằng...
 10. D

  Làm thế nào để kiểm tra dữ liệu trả về tập tin php từ yêu cầu ajax?

  Mình gửi một yêu cầu bài viết đến một tập tin php với một số dữ liệu: function addNewPost(){ $.post('create_post.php', {}, function(data){ if(data != 'OK'){ $('.errorMsg').html(data); }else{ alert('Well Done! Post Is Added...
 11. A

  Trường mật khẩu trong form HTML với các hàm jquery

  Mình muốn thêm các tính năng sau vào textbox password của mình. Như: Textbox password 1 và textbox password 2. Mình muốn trong textbox bắt buộc phải có tối thiểu một chữ hoa, một chữ thường, số, các ký tự đặc biệt và thêm nữa là phải dài từ 8 đến 30 ký tự. Ngoài ra textbox password 1 và...
 12. N

  Bộ lọc JavaScript mình nhận được [1,15] thay vì [1,0,15]

  Mình tạo một hàm lấy danh sách các số nguyên và chuỗi không âm và trả về một danh sách mới với các chuỗi được lọc ra. Khi mình nhập [1,'a','b',0,15], nó trả về [1,15] thay vì [1,0,15]. Nhờ mọi người đề xuất giúp mình cách sửa đổi. function filter_list(l) { // Return a new array with the...
 13. R

  Cách làm tương tự textarea trong div

  Mình sử dụng React để xây dựng một thành phần làm nổi bật văn bản. Để làm điều này, mình có một phần tử textarea và một div trên cùng một level, sao chép giá trị của textarea vào div. Textarea nằm bên trong thành phần TextArea và div nằm bên trong thành phần HighlightedDiv. Mình chỉ phát...
Top