Change Members Tab to Recent Activity - Thay đổi tab Members thành Recent Activity

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Change Members Tab to Recent Activity - Thay đổi tab Members thành Recent Activity

Để làm điều này, Vào Admin Control Panel > Appearance tab > Templates, mở template navigation.

Thay đoạn:
Mã:
<!-- members -->
<xen:if is="{$tabs.members}">
<li class="navTab members {xen:if $tabs.members.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">

<a href="{$tabs.members.href}" class="navLink">{$tabs.members.title}</a>
<a href="{$tabs.members.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>

<div class="{xen:if {$tabs.members.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} membersTabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.members.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_members">
<li><a href="{xen:link members}">{xen:phrase registered_members}</a></li>
<li><a href="{xen:link online}">{xen:phrase current_visitors}</a></li>
<xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}">{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
</xen:hook>
</ul>
</div>
</li>
</xen:if>
Bằng đoạn sau:
Mã:
<!-- members -->
<xen:if is="{$tabs.members}">
<li class="navTab members {xen:if $tabs.members.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">

<a href="{xen:link recent-activity}" class="navLink">{$tabs.members.title}</a>
<a href="{xen:link recent-activity}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>

<div class="{xen:if {$tabs.members.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} membersTabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.members.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_members">
<li><a href="{xen:link members}">{xen:phrase registered_members}</a></li>
<li><a href="{xen:link online}">{xen:phrase current_visitors}</a></li>
<xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}">{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
</xen:hook>
</ul>
</div>
</li>
</xen:if>
Lưu template lại là xong.


Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top