Flash attachment mp3 player - Flash đính kèm mp3 player

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Flash attachment mp3 player - Flash đính kèm mp3 player

Trong template attached_files tìm dòng:
Mã:
<dl><dt>{xen:phrase file_size}:</dt> <dd>{xen:number $attachment.file_size, size}</dd></dl>
Thêm vào bên dưới đoạn code sau:
Mã:
<xen:comment>
MP3 PLAYER START
</xen:comment>
<xen:if is="{$attachment.extension} == 'mp3' ">
<!-- Generated by AudioPlay Online Generator (http://www.strangecube.com/audioplay/) --><div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="30" height="30"><PARAM NAME=movie VALUE="http://www.strangecube.com/audioplay/online/audioplay.swf?file={xen:link attachments, $attachment}&auto=no&sendstop=yes&repeat=1&buttondir=http://www.strangecube.com/audioplay/online/alpha_buttons/negative&bgcolor=0xffffff&mode=playpause"><PARAM NAME=quality VALUE=high><PARAM NAME=wmode VALUE=transparent><embed src="http://www.strangecube.com/audioplay/online/audioplay.swf?file={xen:link attachments, $attachment}&auto=no&sendstop=yes&repeat=1&buttondir=http://www.strangecube.com/audioplay/online/alpha_buttons/negative&bgcolor=0xffffff&mode=playpause" quality=high wmode=transparent width="30" height="30" align="" TYPE="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></div><!-- End of generated code -->
</xen:if>
<xen:comment>
MP3 PLAYER END                  
</xen:comment>
Code trên đã được thử nghiệm và xác nhận đã làm việc trong một diễn đàn được cài đặt trong thư mục máy chủ gốc.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top