HTML Basic Examples - Các ví dụ cơ bản HTML

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
HTML Basic Examples - Các ví dụ cơ bản HTML

HTML Documents
Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với một khai báo loại: <!DOCTYPE html>.

Các tài liệu HTML của chính nó bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>.

Phần nhìn thấy được của tài liệu HTML là giữa <body> và </body>.

Ví dụ:
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
HTML Headings
Tiêu đề HTML được định nghĩa từ tag <h1> đến <h6>:
Ví dụ:
Mã:
<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>
HTML Paragraphs
Đoạn mã HTML được định nghĩa với thẻ <p>:
Ví dụ:
Mã:
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
HTML Links
Liên kết HTML được định nghĩa với tag <a>:
Ví dụ:
Mã:
<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>
Điểm đến của liên kết được quy định trong thuộc tính href.

Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp thêm thông tin về các yếu tố HTML.

HTML Images
Hình ảnh HTML được định nghĩa với tag <img>.

Các tập tin nguồn (src), văn bản thay thế (alt) và kích thước (widthheight) được cung cấp như các thuộc tính:
Ví dụ:
Mã:
<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: w3schools.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top