Lỗi cú pháp Ruby khi khởi tạo một mảng các đối tượng không có dấu ngoặc đơn

Snake

New Member
#1
Mình gặp lỗi này:
Mã:
SyntaxError ((irb):8: syntax error, unexpected tSTRING_BEG, expecting ']')

Person.new "Nick",

(irb):8: syntax error, unexpected ',', expecting end-of-input

Person.new "Nick",
Khi thực thi đoạn code sau:
Mã:
class Person
  def initialize(name)
    @name = name
  end
end

a = [
  Person.new "Nick",
  Person.new "James"
]
Mình hiểu làm thế nào để sửa chữa nó, nhưng mình chỉ muốn biết chính xác tại sao nó xảy ra lỗi như vậy.
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#2
Không có dấu ngoặc đơn thì không rõ ràng: nó có thể có nghĩa là
 • [Person.new("Nick"), Person.new("James")], hoặc là
 • [Person.new("Nick", Person.new("James"))]
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top