Staff Only! - Chỉ giành cho nhân viên!

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Staff Only! - Chỉ giành cho nhân viên!

Vì tiêu đề và mô tả có thể khiến bạn một chút bối rối, vì vậy hy vọng hình ảnh này sẽ làm cho bạn rõ ràng hơn.

demo.png

Ngoài ra, bạn không cần phải sử dụng này chỉ dành cho các diễn đàn của nhân viên, bạn có thể sử dụng nó cho các diễn đàn ẩn mà có sẵn cho subscribers, vv

LƯU Ý: NẾU BẠN KHÔNG THEO HƯỚNG DẪN PERMISSION, THÌ NGƯỜI SỬ DỤNG SẼ CÓ THỂ VÀO INSPECT ELEMENT VÀ DELETE CÁC BLOCK VÀ XEM CÁC NÚT:

1. Tới node bạn muốn đặt block trên, sau đó kiểm tra permissions, và chọn nhóm người dùng mà bạn muốn hiển thị block. Check chỉ cho phép "view node", và check revoke đối với tất cả mọi thứ khác.

2. Vào template forum_list và tìm:
Mã:
<xen:hook name="forum_list_nodes">
3. Thêm vào bên trên đoạn:
Mã:
<xen:if is="{xen:helper ismemberof, $visitor, x}"><div class="staffOnly">
<h3 style="font-size:20px;color: white;font-weight: bold;margin-left: 35%;padding-top: 40px !important;">Staff Only! Staff Only!</h3>
</div></xen:if>
Bạn gần như chắc chắn sẽ phải thay đổi một số thuộc tính nếu bạn thay đổi "Staff Only! Staff Only!".

Ngoài ra, trong <xen:if is="{xen:helper ismemberof, $visitor, x}">, bạn sẽ muốn thay thế x với id của các nhóm người dùng mà bạn muốn hiển thị.

4. Tiếp theo vào node_list và tìm:
Mã:
<ol class="nodeList sectionMain" id="forums">
<xen:contentcheck>
    <xen:foreach loop="$renderedNodes" value="$node">{xen:raw $node}</xen:foreach>
  </xen:contentcheck>
  </ol>
5. Thay bằng:
Mã:
<div class="staffContainer">
  <ol class="nodeList sectionMain" id="forums">
  <xen:contentcheck>
    <xen:foreach loop="$renderedNodes" value="$node">{xen:raw $node}</xen:foreach>
  </xen:contentcheck>
  </ol>
</div>
6. Bây giờ đến EXTRA.css và thêm:
Mã:
.staffOnly {
background-color: black;
height: 98px;
z-index: 10;
border-radius: 3px;
opacity: 0.5;
top: 770px;
position: relative;
}

.staffContainer { position: relative; }
Một lần nữa bạn sẽ gần như chắc chắn có chơi với các giá trị để có được nó, nơi bạn muốn.

Và chỉ để được rõ ràng, tuỳ thuộc vào nơi các node của bạn (mà bạn muốn thay đổi) đang có, bạn sẽ phải thay đổi "top: 770px;".

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top