Tìm hiểu hàm addEventListener() trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu hàm addEventListener() trong Javascript

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện vào một đối tượng HTML nhưng chúng ta sử dụng cú pháp gán bình thường. Vậy trong bài này chúng ta tìm hiểu một cách cao siêu hơn đó là sử dụng hàm addEventListener() để thêm một sự kiện vào đối tượng HTML.

1. Hàm addEventListener() trong Javascript
Để thêm sự kiện cho đối tượng HTML thì chúng ta có cú pháp như sau:
Mã:
elementObject.eventName = function(){
  // do something
};
Nhưng nếu bạn sử dụng hàm addEventListener() thì cú pháp như sau:
Mã:
elementObject.addEventListener('eventName', function(e){
  // do something
});
Trong đó:
 • eventName là tên của sự kiện bỏ đi chữ on, ví dụ click, change, ...
 • function ở tham số thứ hai chính là hàm sẽ được chạy khi sự kiện eventName được kích hoạt
Ví dụ 1: Xây dựng chức năng khi nhập dữ liệu vào ô input thì hiển thị giá trị của ô input đó ra bên ngoài
Với bài này ta sử dụng sự kiện onkeyup và bỏ đi chữ on sẽ là keyup.
Mã:
<html>
  <body>
    <input type="text" id="txt-val" value="" />
    <div id="result"></div>
    <script language="javascript">
      // Lấy đối tượng
      var input = document.getElementById("txt-val");
     
      // Thêm sự kiện cho đối tượng
      input.addEventListener('keyup', function(){
        // Gán giá trị vào div
        document.getElementById('result').innerHTML = input.value;
      });
    </script>
  </body>
</html>
Như ta biết mỗi sự kiện có thể có nhiều hành động nên bạn có thể bổ sung hành động cho một sự kiện và cú pháp tương tự như trên.

Ví dụ 2: Bổ sung thêm chức năng ở ví dụ 1 như sau: nếu chiều dài của chuỗi nhập vào nhiều hơn 5 ký tự thì thông báo:
Mã:
<html>
  <body>
    <input type="text" id="txt-val" value="" />
    <div id="result"></div>
    <script language="javascript">
      // Lấy đối tượng
      var input = document.getElementById("txt-val");
     
      // Thêm sự kiện cho đối tượng
      input.addEventListener('keyup', function(){
        // Gán giá trị vào div
        document.getElementById('result').innerHTML = input.value;
      });
    
      // Bổ sung hành động nữa
      input.addEventListener('keyup', function(){
        if (input.value.length > 5){
          alert("Bạn đã nhập nhiều hơn 5 ký tự");
        }
      });
    </script>
  </body>
</html>
2. Thêm sự kiện cho đối tượng window
Đối tượng window ta có thể ví nó như cửa sổ trình duyệt nên nó sẽ có một số sự kiện riêng, điển hình là sự kiện resizebrowser. Như vậy với hàm addEventListener() ta cũng có thể thêm sự kiện cho window.
Mã:
<html>
  <body>
    <h4>Bạn hãy zoom trình duyệt</h4>
    <div id="result"></div>
    <script language="javascript">
     window.addEventListener("resize", function(){
      document.getElementById("result").innerHTML = "Bạn vừa zoom Browser";
     });
    </script>
  </body>
</html>
3. Truyền tham số vào Event trong hàm addEventListener()
Nếu bạn muốn truyền tham số vào thì bắt buộc bạn phải tạo một hàm khác rồi gọi nó từ hàm addEventListener().
Mã:
// Lấy đối tượng
var button = document.getElementById("btn");

// Thêm sự kiện cho đối tượng
button.addEventListener('click', function(){
  do_something(2, 3);
});

  function do_something(a, b)
{
 alert( a + b);
}
4. Lời kết
Thực tế bạn có thể sử dụng cách thêm sự kiện đã tìm hiểu ở bài trước nhưng sẽ không chuyên nghiệp và hay bằng cách sử dụng hàm addEventListener(). Từ hàm này bạn có thể liên tưởng qua Events trong jQuery có cách xử lý y chang như vậy nên sau này nếu đi phỏng vấn có hỏi câu này thì bạn trả lời bản chất xử lý sự kiện trong jQuery cũng sử dụng hàm này nhé.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top