Tìm hiểu hàm array.reverse() và cách sử dụng trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu hàm array.reverse() và cách sử dụng trong Javascript

Hàm reverse có chức năng đúng với tên gọi của nó là đảo ngược thứ tự của các phần tử trong mảng. Cụ thể, phần tử đầu tiên sẽ trở thành phần tử cuối cùng, phần tử thứ 2 sẽ trở thành phần tử kế cuối.v.v.

Cú pháp
Cú pháp: array.reverse()

Hàm không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cộng đồng XenForo Việt Nam</h1>
    <p>Click vào button để kiểm tra.</p>
    
    <button onclick="myFunction()">In</button>
    
    <p id="demo"></p>
    
    <script>
      demoP = document.getElementById("demo");
      var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
      document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
      function myFunction(item, index) {
       
        document.getElementById("demo").innerHTML = subject.reverse();
      }
    </script>
  </body>
</html>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top