Tìm hiểu hàm array.unshift() và cách sử dụng trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu hàm array.unshift() và cách sử dụng trong Javascript

Phương thức unshift sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng. Phương thức sẽ trả về chiều dài của mảng sau khi thêm phần tử.

Phương thức này sẽ làm thay đổi chiều dài ban đầu của mảng.

Nếu bạn muốn thêm phần tử vào cuối mảng, sử dụng phương thức push.

Cú pháp
Cú pháp: array.unshift(item1, item2, ..., itemX)

Trong đó:
 • item1,..., itemX là những phần tử sẽ được thêm vào đầu mảng, sau khi thêm xong phần tử item1 sẽ là phần tử đầu tiên của mảng.
Cách sử dụng
Ví dụ: sử dụng phương thức unshift để thêm phần tử vào đầu mảng.
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cộng đồng XenForo Việt Nam</h1>
    <p>Click vào button để kiểm tra.</p>

    <button onclick="myFunction()">Run</button>

    <p id="demo"></p>

    <script>
      var subject = ["php", "css", "html", "js"];
      document.getElementById("demo").innerHTML = subject;

      function myFunction() {
        subject.unshift("python", "c#", "ios");
        document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
      }
    </script>
  </body>
</html>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top