Truy cập một phần tử trong iframe watir

Chrisder

New Member
#1
Làm thế nào để truy cập vào một phần tử bên trong một external iframe trong watir?
Mã:
<iframe src="externalurl">
<html>
<body>
<div class="hello">hello</div>
<form src="externalurl">
<div class="classInFormInIframe"></div>
</form>
</body>
</iframe>
Làm thế nào mình có thể truy cập vào div bên trong form với external url?
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#2
Code này sẽ truy cập vào div
Mã:
b.iframe(src: 'externalurl').form(src: 'externalurl').div
Nếu bạn muốn kích hoạt bất kỳ hành động nào như click thì dùng:
Mã:
b.iframe(src: 'externalurl').form(src: 'externalurl').div.click
 
Top