Xếp hạng tùy thuộc vào số lượng tin nhắn (Member view image)

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Xếp hạng tùy thuộc vào số lượng tin nhắn (Member view image) 2.0

Sửa đổi này sẽ hiển thị một thứ hạng trên trang hồ sơ của thành viên.
Nhiều người dùng có tin nhắn, nhiều thứ hạng cao.

demo.png

Cài đặt:
 • Download tập tin đính kèm và giải nén ra.
 • Upload thư mục "rangs" lên host ngang với thư mục cài đặt Xenforo.
 • Vào template extra.css và thêm vào đoạn code sau:
  Mã:
  .gradeProfilrpe
  {
  float: right;
  }
 • Vào template member_view tìm:
  Mã:
  <h1 itemprop="name">{xen:helper richUserName, $user}</h1>
Thêm vào phía sau đoạn code dưới đây:​
Mã:
<div class="gradeProfilrpe">[/INDENT]
[INDENT]          <xen:if is="{$user.message_count} > 6000">[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/final.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 10 !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 5500" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p9.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 9 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 5000" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p8.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 8 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 4500" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p7.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 7 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 4000" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p6.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 6 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 3500" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p5.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 5 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 3000" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p4.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 4 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 2500" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p3.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 3 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 2000" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p2.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 2 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 1500" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/p1.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I am Prestige 1 On 10"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 1100" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/28.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 1000" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/27.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 950" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/26.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 900" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/25.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 850" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/24.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 800" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/23.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 750" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/22.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 700" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/21.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 650" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/20.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 600" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/19.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 550" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/18.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 500" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/17.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 450" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/16.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 400" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/15.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 350" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/14.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 250" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/13.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 240" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/12.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 230" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/11.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 220" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/10.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 200" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/9.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 160" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/8.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 120" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/7.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 100" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/6.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 60" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/5.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 50" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/4.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 30" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/3.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 20" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/2.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          <xen:elseif is="{$user.message_count} > 1" />[/INDENT]
[INDENT]          <img src="/rangs/1.png" class="Tooltip" alt="Rangs" title="I have {xen:number $user.message_count} messages !"><br>[/INDENT]
[INDENT]          </xen:if>[/INDENT]
[INDENT]          <meter min="1500" max="1502" value="1502"</meter>[/INDENT]
[INDENT]        </div>

 • Lưu lại.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top